Dokumentace datové sady Minimální vyměřovací základ OSVČ

Popis datové sady

Datová sada obsahuje výši minimálního vyměřovacího základu OSVČ v jednotlivých letech, počínaje rokem 2004, podle charakteru činnosti.

Struktura dat

Ve formátu RDF jsou data reprezentována pomocí slovníku The RDF Data Cube Vocabulary. S využitím tohoto slovníku byla vytvořena definice struktury datové kostky s minimální výší vyměřovacího základu OSVČ podle roku a charakteru činnosti, která je zveřejňována na stránkách ČSSZ v oblasti platby pojistného OSVČ. Fakty a dimenze tvořící strukturu této datové kostky jsou definovány v rámci jmenných prostorů, které uvádí následující tabulka.

Prefix Jmenný prostor
cssz-dimension https://data.cssz.cz/ontology/dimension/
cssz-measure https://data.cssz.cz/ontology/measure/

Datová sada Minimální vyměřovací základ OSVČ má strukturu, kterou udává následující tabulka. Vedle názvu a popisu jednotlivých atributů je uveden i název sloupce, který obsahuje příslušný atribut v případě souborů ve formátu CSV a dále predikát použitý pro reprezentaci příslušného atributu ve formátu RDF.

Název atributu Popis atributu [CSV] Sloupec [RDF] Predikát
Rok Rok, ke kterému jsou jednotlivé údaje uvedeny rok cssz-dimension:rok
Charakter činnosti Charakter činnosti charakter_cinnosti cssz-dimension:charakter-cinnosti
Minimální vyměřovací základ OSVČ Minimální vyměřovací základ OSVČ minimalni_vymerovaci_zaklad_osvc cssz-measure:minimalni-vymerovaci-zaklad-osvc

Použité číselníky a referenční údaje

V datové sadě jsou použity následující pomocné číselníky:

Použité zkratky

Zkratka Význam
CSV Formát pro uložení tabulkových dat oddělených čárkou
OSVČ Osoba samostatně výdělečně činná
RDF Formát RDF představuje množinu grafů tvořených trojicemi subjekt-predikát-objekt