Dokumentace datové sady Nejčastější příčiny vzniku invalidity

Popis datové sady

Statistika nejčastějších příčin vzniku invalidity členěná dle kraje, roku, věkové kategorie a skupiny diagnóz. Datová sada obsahuje nejčastější příčiny vzniku invalidity.

Jedná se o nejčastěji stanovené diagnózy při posuzování invalidity (tedy ne všechny diagnózy). Zdrojem jsou informace z lékařské posudkové služby. Nelze porovnávat počet přiznaných invalidit uvedený v této datové sadě s počtem vyplácených invalidních důchodů, protože se nejedná o totožné pojmy. Upozorňujeme na to, že je-li člověku uznána lékařskou posudkovou službou invalidita, jedná se pouze o jednu z podmínek pro přiznání a vyplácení invalidního důchodu, ale dále musí třeba splnit potřebnou dobu pojištění.

Struktura dat

Ve formátu RDF jsou data reprezentována pomocí slovníku The RDF Data Cube Vocabulary. S využitím tohoto slovníku byla vytvořena definice struktury datové kostky s počtem nejčastějších příčin vzniků invalidity podle data, kraje, skupin diagnóz a věkové kategorie. Fakty a dimenze tvořící strukturu této datové kostky jsou definovány v rámci jmenných prostorů, které uvádí následující tabulka.

Prefix Jmenný prostor
cssz-dimension https://data.cssz.cz/ontology/dimension/
cssz-measure https://data.cssz.cz/ontology/measure/

Datová sada Nejčastější příčiny vzniku invalidity má strukturu, kterou udává následující tabulka. Vedle názvu a popisu jednotlivých atributů je uveden i název sloupce, který obsahuje příslušný atribut v případě souborů ve formátu CSV a dále predikát použitý pro reprezentaci příslušného atributu ve formátu RDF.

Název atributu Popis atributu [CSV] Sloupec [RDF] Predikát
Rok Rok, ke kterému jsou jednotlivé údaje uvedeny rok cssz-dimension:rok
Kraj Kraj, pro který je příčina vzniku invalidity uvedena kraj cssz-dimension:kraj
Věková kategorie Věková kategorie, za které je příčina vzniku invalidity uvedena vek cssz-dimension:vek
Podskupina diagnóz dle WHO Podskupina diagnóz dle mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10), za kterou je příčina vzniku invalidity uvedena podskupina_diagnoz_dle_who cssz-dimension:podskupina-diagnoz-dle-who
Počet vzniků invalidity Počet vzniků invalidity pocet_vzniku_invalidity cssz-measure:pocet-vzniku-invalidity

Použité číselníky a referenční údaje

V datové sadě jsou použity následující pomocné číselníky:

Použité zkratky

Zkratka Význam
CSV Formát pro uložení tabulkových dat oddělených čárkou
MKN-10 Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
RDF Formát RDF představuje množinu grafů tvořených trojicemi subjekt-predikát-objekt
RÚIAN Registr územní identifikace, adres a nemovitostí
WHO World Health Organization (Světová zdravotnická organizace)