Dokumentace datové sady Počet důchodců s exekuční srážkou v České republice

Popis datové sady

Datová sada obsahuje přehled o počtu důchodců s exekuční srážkou v členění podle data, územní části, pohlaví, průměrné výše důchodu a srážky, průměrného věku a podle druhu důchodu.

Do starobních důchodců jsou zahrnuti důchodci jak se sólo starobním důchodem, tak se starobním důchodem vypláceným v souběhu s vdovským nebo vdoveckým důchodem, obdobně pro invalidní důchodce. Do pozůstalostních důchodců jsou zahrnuti důchodci se sólo vdovským, vdoveckým nebo sirotčím důchodem.

Výše důchodu v případě souběhu je úhrnem za oba důchody.

Tabulka nezahrnuje cca 45 tis. případů exekuce, kdy pro nízkou výši důchodu nemohla být zavedena exekuční srážka.

Uvedená čísla jsou včetně srážek insolvencí dle insolvenčního zákona.

Struktura dat

Ve formátu RDF jsou data reprezentována pomocí slovníku The RDF Data Cube Vocabulary. S využitím tohoto slovníku byla vytvořena definice struktury datové kostky s počty důchodců s exekuční srážkou v České republice. Fakty a dimenze tvořící strukturu této datové kostky jsou definovány v rámci jmenných prostorů, které uvádí následující tabulka.

Prefix Jmenný prostor
cssz-dimension https://data.cssz.cz/ontology/dimension/
cssz-measure https://data.cssz.cz/ontology/measure/
qb http://purl.org/linked-data/cube

Datová sada Počet důchodců s exekuční srážkou v České republice má strukturu, kterou udává následující tabulka. Vedle názvu a popisu jednotlivých atributů je uveden i název sloupce, který obsahuje příslušný atribut v případě souborů ve formátu CSV a dále predikát použitý pro reprezentaci příslušného atributu ve formátu RDF.

Název atributu Popis atributu [CSV] Sloupec [RDF] Predikát
Datum Datum, ke kterému jsou jednotlivé údaje uvedeny datum cssz-dimension:datum
Typ měření Pomocná dimenze uvádějící, jaké měření obsahuje aktuální pozorování v případě dat ve formátu RDF žádný qb:mesureType
Stát Stát, pro který je počet uveden stat cssz-dimension:stat
Pohlaví Pohlaví, pro které je příslušný počet uveden pohlavi cssz-dimension:pohlavi
Druh důchodu Druh důchodu, pro který je příslušný počet uveden druh_duchodu cssz-dimension:druh-duchodu
Počet důchodců Počet důchodců pocet_duchodcu cssz-measure:pocet-duchodcu
Průměrná výše důchodu Průměrná výše důchodu prumerna_vyse_duchodu cssz-measure:prumerna-vyse-duchodu-v-kc
Průměrná výše srážky Průměrná výše srážky prumerna_vyse_srazky cssz-measure:prumerna-vyse-srazky
Průměrný věk Průměrný věk prumerny_vek cssz-measure:prumerny-vek

Použité číselníky a referenční údaje

V rámci datové sady jsou použity následující pomocné číselníky:

Použité zkratky

Zkratka Význam
CSV Formát pro uložení tabulkových dat oddělených čárkou
RDF Formát RDF představuje množinu grafů tvořených trojicemi subjekt-predikát-objekt