Dokumentace datové sady Počet důchodců s výplatou do ciziny v členění dle států

Popis datové sady

Datová sada obsahuje počty důchodců s výplatou do ciziny v členění dle státu vždy k 31. 12. uvedeného roku. V této datové sadě se do roku 2010 vyskytuje i stát Česko, protože jsou zde zahrnuty i výplaty dílčených důchodů důchodcům žijícím v ČR na adresy do ČR poštovní poukázkou B.

Struktura dat

Ve formátu RDF jsou data reprezentována pomocí slovníku The RDF Data Cube Vocabulary. S využitím tohoto slovníku byla vytvořena definice struktury datové kostky s počty důchodců s výplatou do ciziny. Fakty a dimenze tvořící strukturu této datové kostky jsou definovány v rámci jmenných prostorů, které uvádí následující tabulka.

Prefix Jmenný prostor
cssz-dimension https://data.cssz.cz/ontology/dimension/
cssz-measure https://data.cssz.cz/ontology/measure/

Datová sada Počet důchodců s výplatou do ciziny v členění dle států má strukturu, kterou udává následující tabulka. Vedle názvu a popisu jednotlivých atributů je uveden i název sloupce, který obsahuje příslušný atribut v případě souborů ve formátu CSV a dále predikát použitý pro reprezentaci příslušného atributu ve formátu RDF.

Název atributu Popis atributu [CSV] Sloupec [RDF] Predikát
Datum Datum, pro který je daný počet výplat důchodců a údaj o výdajích uveden (stav k 31. 12.) datum cssz-dimension:datum
Stát Stát, za který je počet důchodců s výplatou do ciziny uveden stat cssz-dimension:stat
Počet důchodců s výplatou do ciziny Počet důchodců s výplatou do ciziny v členění dle státu pocet_duchodcu_cizina cssz-measure:pocet-duchodcu-cizina

Použité číselníky a referenční údaje

V datové sadě jsou použity následující pomocné číselníky:

Použité zkratky

Zkratka Význam
CSV Formát pro uložení tabulkových dat oddělených čárkou
RDF Formát RDF představuje množinu grafů tvořených trojicemi subjekt-predikát-objekt