Dokumentace datové sady Počet mužů a žen v ČSSZ

Popis datové sady

Datová sada obsahuje celkový počet mužů a žen v pracovním i služebním poměru v ČSSZ a údaj o tom, kolik je z tohoto počtu žen ve vedoucích pozicích či pozicích představených v jednotlivých letech vždy k 31. 12. daného roku. V letech 2006-2008 je počet sekčních ředitelů/ředitelek uveden včetně vrchních ředitelů.

Struktura dat

Ve formátu RDF jsou data reprezentována pomocí slovníku The RDF Data Cube Vocabulary. S využitím tohoto slovníku byla vytvořena definice struktury datové kostky s počtem mužů a žen v ČSSZ. Fakty a dimenze tvořící strukturu této datové kostky jsou definovány v rámci jmenných prostorů, které uvádí následující tabulka.

Prefix Jmenný prostor
cssz-dimension https://data.cssz.cz/ontology/dimension/
cssz-measure https://data.cssz.cz/ontology/measure/
qb http://purl.org/linked-data/cube

Datová sada Počet mužů a žen v ČSSZ má strukturu, kterou udává následující tabulka. Vedle názvu a popisu jednotlivých atributů je uveden i název sloupce, který obsahuje příslušný atribut v případě souborů ve formátu CSV a dále predikát použitý pro reprezentaci příslušného atributu ve formátu RDF.

Název atributu Popis atributu [CSV] Sloupec [RDF] Predikát
Rok Rok, pro který je příslušný údaj uveden rok cssz-dimension:rok
Pohlaví Pohlaví, pro které je příslušný počet uveden pohlavi cssz-dimension:pohlavi
Typ měření Pomocná dimenze uvádějící, jaké měření obsahuje aktuální pozorování v případě dat ve formátu RDF žádný qb:mesureType
ÚŘ ČSSZ Ústřední ředitel ustredni_reditel cssz-measure:ustredni-reditel
Sekční ředitel Sekční ředitel/ředitelka sekcni_reditel cssz-measure:sekcni-reditel
Ředitel pracoviště ČSSZ Ředitel/ředitelka pracoviště ČSSZ reditel_pracoviste_cssz cssz-measure:reditel-pracoviste-cssz
Ředitel OSSZ Ředitel/ředitelka OSSZ, vedoucí ÚP reditel_ossz cssz-measure:reditel-ossz
Ředitel odboru Ředitel/ředitelka odboru reditel_odboru cssz-measure:reditel-odboru
Vedoucí oddělení Vedoucí oddělení vedouci_oddeleni cssz-measure:vedouci-oddeleni
Vedoucí referátu Vedoucí referátu vedouci_referatu cssz-measure:vedouci-referatu
Ostatní zaměstnanci Ostatní zaměstnanci ostatni_zamestnanci cssz-measure:ostatni-zamestnanci

Použité číselníky a referenční údaje

V datové sadě jsou použity následující pomocné číselníky:

Použité zkratky

Zkratka Význam
CSV Formát pro uložení tabulkových dat oddělených čárkou
ČSSZ Česká správa sociálního zabezpečení
OSSZ Okresní správa sociálního zabezpečení
RDF Formát RDF představuje množinu grafů tvořených trojicemi subjekt-predikát-objekt
ÚP Územní pracoviště
ÚŘ Ústřední ředitel