Dokumentace datové sady Počet vyplácených předčasných starobních důchodů a výdaje na předčasné starobní důchody v České republice

Popis datové sady

Datová sada obsahuje počty vyplácených předčasných starobních důchodů a výdaje na předčasné starobní důchody v České republice od roku 1996 vždy k 31.12. daného roku podle druhu důchodu a roku. Starobní důchod přiznaný před dosažením důchodového věku a krácený za předčasnost je po celou dobu pobírání důchodu ve statistikách značen jako předčasný starobní důchod (zahrnuje důchodce do důchodového věku i po důchodovém věku).

Struktura dat

Ve formátu RDF jsou data reprezentována pomocí slovníku The RDF Data Cube Vocabulary. S využitím tohoto slovníku byla vytvořena definice struktury datové kostky s počty vyplácených předčasných starobních důchodů a výdaje na předčasné starobní důchody v ČR. Fakty a dimenze tvořící strukturu této datové kostky jsou definovány v rámci jmenných prostorů, které uvádí následující tabulka.

Prefix Jmenný prostor
cssz-dimension https://data.cssz.cz/ontology/dimension/
cssz-measure https://data.cssz.cz/ontology/measure/
qb http://purl.org/linked-data/cube

Datová sada Počty vyplácených předčasných starobních důchodů a výdaje na předčasné starobní důchody v České republice má strukturu, kterou udává následující tabulka. Vedle názvu a popisu jednotlivých atributů je uveden i název sloupce, který obsahuje příslušný atribut v případě souborů ve formátu CSV a dále predikát použitý pro reprezentaci příslušného atributu ve formátu RDF.

Název atributu Popis atributu [CSV] Sloupec [RDF] Predikát
Rok Rok, pro který je daný počet výplat důchodů a údaj o výdajích uveden (stav k 31. 12.) rok cssz-dimension:rok
Typ měření Pomocná dimenze uvádějící, jaké měření obsahuje aktuální pozorování v případě dat ve formátu RDF žádný qb:mesureType
Počet vyplácených ST Počet vyplácených předčasných starobních důchodů ST pocet_vyplacenych_st cssz-measure:pocet-vyplacenych-st
Počet vyplácených SD Počet vyplácených předčasných starobních důchodů SD pocet_vyplacenych_sd cssz-measure:pocet-vyplacenych-sd
Výdaje na ST Výdaje na předčasné starobní důchody ST v tis. Kč vydaje_na_st cssz-measure:vydaje-na-st
Výdaje na SD Výdaje na předčasné starobní důchody SD v tis. Kč vydaje_na_sd cssz-measure:vydaje-na-sd

Použité číselníky a referenční údaje

V datové sadě jsou použity následující pomocné číselníky:

Použité zkratky

Zkratka Význam
CSV Formát pro uložení tabulkových dat oddělených čárkou
ČR Česká republika
RDF Formát RDF představuje množinu grafů tvořených trojicemi subjekt-predikát-objekt
SD Starobní důchod dle § 30 zákona č. 155/1995 Sb. ve znění do 31. 12. 2009
ST Starobní důchod dle § 31 zákona č. 155/1995 Sb.