Dokumentace datové sady Počet sto a víceletých důchodců v České republice

Popis datové sady

Datová sada obsahuje počty sto a víceletých důchodců podle pohlaví a věku v České republice.

Struktura dat

Ve formátu RDF jsou data reprezentována pomocí slovníku The RDF Data Cube Vocabulary. S využitím tohoto slovníku byla vytvořena definice struktury datové kostky s počty sto a víceletých důchodců v České republice. Fakty a dimenze tvořící strukturu této datové kostky jsou definovány v rámci jmenných prostorů, které uvádí následující tabulka.

Prefix Jmenný prostor
cssz-dimension https://data.cssz.cz/ontology/dimension/
cssz-measure https://data.cssz.cz/ontology/measure/
qb http://purl.org/linked-data/cube

Datová sada Počet sto a víceletých důchodců v České republice má strukturu, kterou udává následující tabulka. Vedle názvu a popisu jednotlivých atributů je uveden i název sloupce, který obsahuje příslušný atribut v případě souborů ve formátu CSV a dále predikát použitý pro reprezentaci příslušného atributu ve formátu RDF.

Název atributu Popis atributu [CSV] Sloupec [RDF] Predikát
Datum Datum, ke kterému je údaj uveden datum cssz-dimension:datum
Stát Stát, pro který je počet uveden stat cssz-dimension:stat
Pohlaví Pohlaví, pro které je příslušný počet uveden pohlavi cssz-dimension:pohlavi
Věk Věk důchodce vek cssz-dimension:vek
Počet důchodců Počet důchodců k uvedenému dni pocet_duchodcu cssz-measure:pocet-duchodcu

Použité číselníky a referenční údaje

V rámci datové sady jsou použity následující pomocné číselníky:

Použité zkratky

Zkratka Význam
CSV Formát pro uložení tabulkových dat oddělených čárkou
RDF Formát RDF představuje množinu grafů tvořených trojicemi subjekt-predikát-objekt