Dokumentace datové sady Počet vyplacených dávek nemocenského pojištění podle krajů

Popis datové sady

Datová sada obsahuje počty vyplacených dávek nemocenského pojištění (DNP) podle typu DNP a pohlaví za kraje k poslednímu dni v měsíci.

Po novele zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění se od 1. února 2018 nově poskytuje dávka „otcovská poporodní péče“ (otcovská).

Struktura dat

Ve formátu RDF jsou data reprezentována pomocí slovníku The RDF Data Cube Vocabulary. S využitím tohoto slovníku byla vytvořena definice struktury datové kostky s počty dávek nemocenského pojištění podle typu DNP, data, kraje a pohlaví. Fakty a dimenze tvořící strukturu této datové kostky jsou definovány v rámci jmenných prostorů, které uvádí následující tabulka.

Prefix Jmenný prostor
cssz-dimension https://data.cssz.cz/ontology/dimension/
cssz-measure https://data.cssz.cz/ontology/measure/

Datová sada Počet vyplacených dávek nemocenského pojištění podle krajů má strukturu, kterou udává následující tabulka. Vedle názvu a popisu jednotlivých atributů je uveden i název sloupce, který obsahuje příslušný atribut v případě souborů ve formátu CSV a dále predikát použitý pro reprezentaci příslušného atributu ve formátu RDF.

Název atributu Popis atributu [CSV] Sloupec [RDF] Predikát
Datum Datum, ke kterému je příslušný počet uveden datum cssz-dimension:datum
Kraj Kraj, za který je příslušný počet uveden kraj cssz-dimension:kraj
Pohlaví Pohlaví, pro které je příslušný počet uveden pohlavi cssz-dimension:pohlavi
Typ dávky Typ dávky DNP, pro které je příslušný počet uveden typ_dnp cssz-dimension:typ-dnp
Počet vyplacených DNP Počet vyplacených DNP daného typu pocet_dnp cssz-measure:pocet-dnp

Použité číselníky a referenční údaje

V rámci datové sady jsou použity následující pomocné číselníky:

Použité zkratky

Zkratka Význam
CSV Formát pro uložení tabulkových dat oddělených čárkou
DNP Dávka nemocenského pojištění
RDF Formát RDF představuje množinu grafů tvořených trojicemi subjekt-predikát-objekt
RÚIAN Registr územní identifikace, adres a nemovitostí