Dokumentace datové sady Počet vyřízených IOLDP

Popis datové sady

Datová sada obsahuje počty vyřízených informativních osobních listů důchodového pojištění v jednotlivých letech od roku 2006 vždy k 31.12. daného roku.

Struktura dat

Ve formátu RDF jsou data reprezentována pomocí slovníku The RDF Data Cube Vocabulary. S využitím tohoto slovníku byla vytvořena definice struktury datové kostky s počtem vyřízených informativních osobních listů důchodového pojištění. Fakty a dimenze tvořící strukturu této datové kostky jsou definovány v rámci jmenných prostorů, které uvádí následující tabulka.

Prefix Jmenný prostor
cssz-dimension https://data.cssz.cz/ontology/dimension/
cssz-measure https://data.cssz.cz/ontology/measure/

Datová sada Počet vyřízených IOLDP má strukturu, kterou udává následující tabulka. Vedle názvu a popisu jednotlivých atributů je uveden i název sloupce, který obsahuje příslušný atribut v případě souborů ve formátu CSV a dále predikát použitý pro reprezentaci příslušného atributu ve formátu RDF.

Název atributu Popis atributu [CSV] Sloupec [RDF] Predikát
Rok Rok, za který je počet IOLDP uveden rok cssz-dimension:rok
Počet IOLDP Počet vyřízených IOLDP za daný rok pocet_ioldp cssz-measure:pocet-ioldp

Použité číselníky a referenční údaje

V datové sadě jsou použity následující pomocné číselníky:

Použité zkratky

Zkratka Význam
CSV Formát pro uložení tabulkových dat oddělených čárkou
IOLDP Informativní osobní list důchodového pojištění
RDF Formát RDF představuje množinu grafů tvořených trojicemi subjekt-predikát-objekt