Dokumentace datové sady Počet vystavených potvrzení o příslušnosti k českým právním předpisům

Popis datové sady

Datová sada obsahuje počty vystavených potvrzení o příslušnosti k českým právním předpisům sociálního zabezpečení (sociálního a zdravotního pojištění) za jednotlivé roky od roku 2012 vždy k 31.12. daného roku.

Struktura dat

Ve formátu RDF jsou data reprezentována pomocí slovníku The RDF Data Cube Vocabulary. S využitím tohoto slovníku byla vytvořena definice struktury datové kostky s počtem vystavených potvrzení o příslušnosti k českým právním předpisům. Fakty a dimenze tvořící strukturu této datové kostky jsou definovány v rámci jmenných prostorů, které uvádí následující tabulka.

Prefix Jmenný prostor
cssz-dimension https://data.cssz.cz/ontology/dimension/
cssz-measure https://data.cssz.cz/ontology/measure/
qb http://purl.org/linked-data/cube

Datová sada Počet vystavených potvrzení o příslušnosti k českým právním předpisům má strukturu, kterou udává následující tabulka. Vedle názvu a popisu jednotlivých atributů je uveden i název sloupce, který obsahuje příslušný atribut v případě souborů ve formátu CSV a dále predikát použitý pro reprezentaci příslušného atributu ve formátu RDF.

Název atributu Popis atributu [CSV] Sloupec [RDF] Predikát
Rok Rok, za který je daný počet vystavených potvrzení uveden rok cssz-dimension:rok
Typ měření Pomocná dimenze uvádějící, jaké měření obsahuje aktuální pozorování v případě dat ve formátu RDF žádný qb:mesureType
Vyslání Počet vydaných potvrzení o příslušnosti k českým právním předpisům sociálního zabezpečení z důvodu vyslání osoby k přechodnému výkonu činnosti na území jiného členského státu EU, EHP či Švýcarska vyslani cssz-measure:vyslani
Souběhy Počet vydaných potvrzení o příslušnosti k českým právním předpisům sociálního zabezpečení z důvodu současného výkonu činnosti osoby na území dvou nebo více členských států EU, EHP či Švýcarska soubehy cssz-measure:soubehy
Výjimky Počet vydaných potvrzení o příslušnosti k českým právním předpisům sociálního zabezpečení z důvodu povolení výjimky z příslušnosti k cizím právním předpisům sociálního zabezpečení, resp. povolení setrvání v českém systému sociálního zabezpečení vyjimky cssz-measure:vyjimky
Mezinárodní smlouvy Počet vydaných potvrzení o příslušnosti k českým právním předpisům sociálního zabezpečení dle mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení mezinarodni_smlouvy cssz-measure:mezinarodni-smlouvy

Použité číselníky a referenční údaje

V rámci datové sady jsou použity následující pomocné číselníky:

Použité zkratky

Zkratka Význam
CSV Formát pro uložení tabulkových dat oddělených čárkou
EHP Evropský hospodářský prostor
EU Evropská unie
RDF Formát RDF představuje množinu grafů tvořených trojicemi subjekt-predikát-objekt