Dokumentace datové sady Pomocné číselníky

Struktura dat

Pomocné číselníky jsou ve formátu RDF reprezentovány pomocí slovníku Simple Knowledge Organization System (SKOS). Dále jsou využity predikáty ze slovníku RDF Schema 1.1. Použité jmenné prostory uvádí následující tabulka.

Prefix Jmenný prostor
skos http://www.w3.org/2004/02/skos/core#
rdfs http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#

Datová sada Pomocné číselníky má strukturu, kterou udává následující tabulka. Vedle názvu a popisu jednotlivých atributů je uveden i název sloupce, který obsahuje příslušný atribut v případě souborů ve formátu CSV a dále predikát použitý pro reprezentaci příslušného atributu ve formátu RDF.

Název atributu Popis atributu [CSV] Sloupec [RDF] Predikát
Název číselníku Název číselníku nazev_ciselniku skos:prefLabel
rdfs:label
Kód položky Kód položky číselníku kod_polozky skos:notation
Název položky Název položky číselníku nazev_polozky skos:prefLabel
Popis položky Popis položky číselníku (volitelný atribut) popis_polozky skos:definition

Zahrnuté číselníky

V datové sadě jsou zahrnuty následující číselníky.

Číselník Popis
Číselník celočíselných intervalů Číselník obsahující vymezení celočíselných intervalů
Číselník délek trvání DPN Číselník obsahuje délky trvání dočasné pracovní neschopnosti
Číselník druhů dosaženého vzdělání Číselník obsahuje druhy dosaženého vzdělání
Číselník druhů dotazů Číselník obsahuje druhy dotazů na call centrum pro nemocenské pojištění
Číselník druhů důchodů a jejich kombinací Číselník druhů důchodů a jejich kombinací používaných v datech obsahujících důchodovou statistiku
Číselník důvodů zániku důchodu Číselník obsahující důvody zániku důchodu
Číselník důvodů změny stupně invalidního důchodu Číselník obsahující důvody změny stupně invalidního důchodu
Číselník charakteru činnosti Číselník charakteru činnosti v členění na hlavní a vedlejší
Číselník kapitol (I–XIX) MKN-10 Přehled kapitol (I–XIX) Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (ve znění 10. decenální revize) - WHO 1992
Číselník kvantilů Číselník obsahující kvantily
Číselník pohlaví dle SDMX Číselník pohlaví vytvořený dle mezinárodního standardu SDMX
Číselník použitých dní Číselník obsahující vymezení kalendářních dní
Číselník použitých let Číselník obsahující vymezení kalendářních let
Číselník použitých podskupin diagnóz MKN-10 Číselník použitých podskupin diagnóz dle Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (ve znění 10. decenální revize) - WHO 1992
Číselník použitých skupin diagnóz Číselník obsahuje použité skupiny diagnóz
Číselník použitých států Číselník obsahuje použité státy
Číselník použitých věkových kategorií Číselník obsahuje použité věkové kategorie
Číselník použitých věkových skupin Číselník obsahuje použité věkové skupiny
Číselník sazeb pojistného Číselník obsahuje typy sazeb pojistného
Číselník téma dávek Číselník obsahuje typ dávky, který se týká dotazu klienta na call centrum pro oblast nemocenského pojištění
Číselník typů dávek nemocenského pojištění Číselník obsahující typy dávek nemocenského pojištění
Číselník typů posudků LPS Číselník typů posudků lékařské posudkové služby
Číselník věkových kategorií dle SDMX Číselník věku a věkových kategorií vytvořený dle mezinárodního standardu SDMX
Číselník věkových skupin Číselník věkových skupin v rozdělení před a po dovršení 18 let věku
Číselník způsobů podání ELDP Číselník způsobů podání Evidenčních listů důchodového pojištění
Územní celky dle RÚAIN Územní celky (Česká republika, kraje a okresy) provázané na odpovídající prvky Registru územní identifikace, adres a nemovitostí

Doplňující informace

Komentář k druhům důchodů a jejich kombinacím

Pro lepší pochopení vazeb mezi druhy důchodů a jejich kombinacemi jsou dále druhy důchodů a jejich kombinace blíže popsány.

Z hlediska souběhu jsou důchody rozlišeny na:

Obdobně pracujeme s druhy invalidního důchodu I a IČ v případě údajů za období před rokem 2010.

V datových sadách obsahujících data prezentovaná také ve statistické ročence z oblasti důchodového pojištění je počet důchodců součtem přes tyto položky.

Započteme-li u důchodů v souběhu dva důchody (2 důchody vyplácené jednomu důchodci), získáme součtem s dalšími položkami počet vyplácených důchodů.

Výše měsíční výplaty důchodci je u souběhových důchodů úhrnem za oba důchody (starobní a pozůstalostní, resp. invalidní a pozůstalostní). Zákon popisuje krácení důchodů při souběhu s jiným důchodem – nejvyšší důchod je vyplácen v plné výši, z ostatních důchodů se vyplácí polovina procentní výměry. Je-li takto krácen starobní důchod, je otázka na průměrnou výši starobních důchodů zavádějící, z tohoto důvodu, ptáme-li se na průměrnou výši starobního nebo invalidního důchodu, je nezbytné uvádět vždy průměrnou výši důchodů vyplácených samostatně (sólo). Mluvíme-li o průměrné výši starobního důchodu obecně, hovoříme pouze o průměrné výši u důchodů dle zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. Není tak zahrnut důchod typu SR dle zák. č. 100/1988 Sb. Ve statistických ročenkách najdeme tuto hodnotu v řádku S-Celkem a důchod SR je uveden pod řádkem S-Celkem.

Průměrnou výši důchodů včetně krácených důchodů popisuje rozpočtový pohled, který je okrajově zmíněn v grafech ročenky, která je k dispozici ke stažení ve formátu PDF.

Počet všech starobních důchodů

Zahrnuje jak důchody vyplácené sólo, tak důchody vyplácené v souběhu, je tedy nutné sečíst:

S, SI, SRN, ST, SD, SR, SV, SIV, SRNV, STV, SDV, SRV, SVM, SIVM, SRNVM, STVM, SDVM, SRVM.

Počet starobních důchodů je roven počtu důchodců se starobním důchodem, je tedy možné tyto pojmy zaměňovat.

Počet všech invalidních důchodů

Součet položek IT, ID, IP, ITV, IDV, IPV, ITVM, IDVM, IPVM.

Počet invalidních důchodů je roven počtu důchodců s invalidním důchodem.

Pro potřeby detailního zkoumání a modelování je rozpad skupiny V-KOMB a VM-KOMB uveden v podkapitolách 8.2 a 8.3 statistické ročenky (až od ročenky 2013).

V případě zkoumání údajů v členění dle věku a měsíční výše důchodu, je třeba brát zřetel na to, že rozložení výše starobního nebo invalidního důchodu nejlépe vystihují důchody vyplácené sólo. Rozložení dle měsíční výše důchodu u důchodů vyplácených v souběhu může sloužit pouze ke sledování celkových příjmů.

Schéma druhů důchodů

Vazby mezi jednotlivými druhy důchodů v Číselníků druhů důchodů a jejich kombinací jsou zřejmé z reprezentace dat ve formátu RDF, kde jsou vazby vyjádřeny pomocí vlastnosti skos:narrower.

Pozn.: Schéma odpovídá struktuře ročenek od roku 2010, pro předchozí ročenky obdobně.

Vytvořilo: ČSSZ - Oddělení metodiky správy dat, 21. 8. 2017