Dokumentace datové sady Posudky provedené lékařskou posudkovou službou

Popis datové sady

Statistika počtu posudků provedených lékařskou posudkovou službou členěná dle kraje, data a typu posudku za dané čtvrtletí v jednotlivých letech.

Struktura dat

Ve formátu RDF jsou data reprezentována pomocí slovníku The RDF Data Cube Vocabulary. S využitím tohoto slovníku byla vytvořena definice struktury datové kostky s počtem posudků podle data, typu posudku a kraje. Fakty a dimenze tvořící strukturu této datové kostky jsou definovány v rámci jmenných prostorů, které uvádí následující tabulka.

Prefix Jmenný prostor
cssz-dimension https://data.cssz.cz/ontology/dimension/
cssz-measure https://data.cssz.cz/ontology/measure/

Datová sada Posudky provedené lékařskou posudkovou službou má strukturu, kterou udává následující tabulka. Vedle názvu a popisu jednotlivých atributů je uveden i název sloupce, který obsahuje příslušný atribut v případě souborů ve formátu CSV a dále predikát použitý pro reprezentaci příslušného atributu ve formátu RDF.

Název atributu Popis atributu [CSV] Sloupec [RDF] Predikát
Datum Datum, ke kterému jsou jednotlivé údaje uvedeny datum cssz-dimension:datum
Typ posudku Typy posudků, pro které je počet posudků provedených LPS uveden typ_posudku cssz-dimension:typ-posudku
Kraj Kraj, za který je počet posudků provedených LPS uveden kraj cssz-dimension:kraj
Počet posudků Počet posudků provedených LPS pocet_posudku cssz-measure:pocet-posudku

Použité číselníky a referenční údaje

V datové sadě jsou použity následující pomocné číselníky:

Použité zkratky

Zkratka Význam
CSV Formát pro uložení tabulkových dat oddělených čárkou
LPS Lékařská posudková služba
RDF Formát RDF představuje množinu grafů tvořených trojicemi subjekt-predikát-objekt
RÚIAN Registr územní identifikace, adres a nemovitostí