Dokumentace datové sady Přehled o celkovém počtu OSVČ podle krajů

Popis datové sady

Datová sada obsahuje počty OSVČ podle typu vykonávané činnosti (hlavní, vedlejší), počty OSVČ platících zálohy na DP v členění podle typu činnosti (hlavní, vedlejší), počty OSVČ dobrovolně účastných na DP a NP za kraje k poslednímu dni čtvrtletí. U počtů OSVČ podle typu činnosti je celkový počet OSVČ k poslednímu dni čtvrtletí je dán součtem hodnot pro oba typy činnosti.

Struktura dat

Ve formátu RDF jsou data reprezentována pomocí slovníku The RDF Data Cube Vocabulary. S využitím tohoto slovníku byla vytvořena definice struktury datové kostky s počty OSVČ podle data, kraje a typu činnosti OSVČ. Fakty a dimenze tvořící strukturu této datové kostky jsou definovány v rámci jmenných prostorů, které uvádí následující tabulka.

Prefix Jmenný prostor
cssz-dimension https://data.cssz.cz/ontology/dimension/
cssz-measure https://data.cssz.cz/ontology/measure/
qb http://purl.org/linked-data/cube

Datová sada Přehled o celkovém počtu OSVČ podle krajů má strukturu, kterou udává následující tabulka. Vedle názvu a popisu jednotlivých atributů je uveden i název sloupce, který obsahuje příslušný atribut v případě souborů ve formátu CSV a dále predikát použitý pro reprezentaci příslušného atributu ve formátu RDF.

Název atributu Popis atributu [CSV] Sloupec [RDF] Predikát
Datum Datum, ke kterému je počet OSVČ uveden datum cssz-dimension:datum
Kraj Kraj, za který je počet OSVČ uveden kraj cssz-dimension:kraj
Typ měření Pomocná dimenze uvádějící, jaké měření obsahuje aktuální pozorování v případě dat ve formátu RDF žádný qb:mesureType
Vykonávána hlavní činnost Počet OSVČ vykonávajících hlavní činnost vykonavana_cinnost_hlavni cssz-measure:vykonavana-cinnost-hlavni
Vykonávána vedlejší činnost Počet OSVČ vykonávajících vedlejší činnost vykonavana_cinnost_vedlejsi cssz-measure:vykonavana-cinnost-vedlejsi
Placení záloh na DP z hlavní činnosti Počet OSVČ platících zálohy na DP vykonávajících hlavní činnost plati_zalohy_dp_hlavni cssz-measure:plati-zalohy-dp-hlavni
Placení záloh na DP z vedlejší činnosti Počet OSVČ platících zálohy na DP vykonávajících vedlejší činnost plati_zalohy_dp_vedlejsi cssz-measure:plati-zalohy-dp-vedlejsi
Dobrovolná účast na DP Počet OSVČ dobrovolně účastných DP dobrovolne_dp cssz-measure:dobrovolne-dp
Dobrovolná účast na NP Počet OSVČ dobrovolně účastných NP dobrovolne_np cssz-measure:dobrovolne-np

Použité číselníky a referenční údaje

V rámci datové sady jsou použity následující pomocné číselníky:

Použité zkratky

Zkratka Význam
CSV Formát pro uložení tabulkových dat oddělených čárkou
DP Důchodové pojištění
NP Nemocenské pojištění
OSVČ Osoba samostatně výdělečně činná
RDF Formát RDF představuje množinu grafů tvořených trojicemi subjekt-predikát-objekt
RÚIAN Registr územní identifikace, adres a nemovitostí