Dokumentace datové sady Přehled o počtu zaměstnavatelů, pojištěnců a pojistných vztahů v České republice

Popis datové sady

Datová sada obsahuje počty zaměstnavatelů, pojištěnců a pojistných vztahů za Českou republiku k poslednímu dni čtvrtletí.

Struktura dat

Ve formátu RDF jsou data reprezentována pomocí slovníku The RDF Data Cube Vocabulary. S využitím tohoto slovníku byla vytvořena definice struktury datové kostky s počty zaměstnavatelů, pojištěnců a pojistných vztahů podle data a státu. Fakty a dimenze tvořící strukturu této datové kostky jsou definovány v rámci jmenných prostorů, které uvádí následující tabulka.

Prefix Jmenný prostor
cssz-dimension https://data.cssz.cz/ontology/dimension/
cssz-measure https://data.cssz.cz/ontology/measure/
qb http://purl.org/linked-data/cube

Datová sada Přehled o počtu zaměstnavatelů, pojištěnců a pojistných vztahů v České republice má strukturu, kterou udává následující tabulka. Vedle názvu a popisu jednotlivých atributů je uveden i název sloupce, který obsahuje příslušný atribut v případě souborů ve formátu CSV a dále predikát použitý pro reprezentaci příslušného atributu ve formátu RDF.

Název atributu Popis atributu [CSV] Sloupec [RDF] Predikát
Datum Datum, ke kterému je příslušný počet uveden datum cssz-dimension:datum
Stát Stát, za který je příslušný počet uveden stat cssz-dimension:stat
Typ měření Pomocná dimenze uvádějící, jaké měření obsahuje aktuální pozorování v případě dat ve formátu RDF žádný qb:mesureType
Počet zaměstnavatelů Počet zaměstnavatelů pocet_zamestnavatelu cssz-measure:pocet-zamestnavatelu
Počet pojištěnců Počet zaměstnaných pojištěnců pocet_pojistencu cssz-measure:pocet-pojistencu
Počet pojistných vztahů Počet pojistných vztahů pocet_pojistnych_vztahu cssz-measure:pocet-pojistnych-vztahu

Použité číselníky a referenční údaje

V rámci datové sady jsou použity následující pomocné číselníky:

Použité zkratky

Zkratka Význam
CSV Formát pro uložení tabulkových dat oddělených čárkou
RDF Formát RDF představuje množinu grafů tvořených trojicemi subjekt-predikát-objekt
RÚIAN Registr územní identifikace, adres a nemovitostí