Dokumentace datové sady Průměrný plat a medián v ČSSZ

Popis datové sady

Datová sada obsahuje výši průměrného platu a mediánu v ČSSZ v jednotlivých letech k 31. 12. daného roku v Kč. Datová sada zahrnuje informace o mediánu platu od roku 2011.

Struktura dat

Ve formátu RDF jsou data reprezentována pomocí slovníku The RDF Data Cube Vocabulary. S využitím tohoto slovníku byla vytvořena definice struktury datové kostky s průměrným platem a mediánem v ČSSZ. Fakty a dimenze tvořící strukturu této datové kostky jsou definovány v rámci jmenných prostorů, které uvádí následující tabulka.

Prefix Jmenný prostor
cssz-dimension https://data.cssz.cz/ontology/dimension/
cssz-measure https://data.cssz.cz/ontology/measure/

Datová sada Průměrný plat a medián v ČSSZ má strukturu, kterou udává následující tabulka. Vedle názvu a popisu jednotlivých atributů je uveden i název sloupce, který obsahuje příslušný atribut v případě souborů ve formátu CSV a dále predikát použitý pro reprezentaci příslušného atributu ve formátu RDF.

Název atributu Popis atributu [CSV] Sloupec [RDF] Predikát
Rok Rok, pro který je průměrný plat uveden rok cssz-dimension:rok
Průměrný plat ČSSZ Průměrný plat pro všechny zaměstnance ČSSZ prumerny_plat_cssz cssz-measure:prumerny-plat-cssz
Medián Medián platu pro všechny zaměstnance ČSSZ median cssz-measure:median

Použité číselníky a referenční údaje

V datové sadě jsou použity následující pomocné číselníky:

Použité zkratky

Zkratka Význam
CSV Formát pro uložení tabulkových dat oddělených čárkou
ČSSZ Česká správa sociálního zabezpečení
RDF Formát RDF představuje množinu grafů tvořených trojicemi subjekt-predikát-objekt