Dokumentace datové sady Rozhodování o promíjení penále

Popis datové sady

Datová sada obsahuje celkový počet žádostí o prominutí penále, kdy k rozhodování byla dle vyhlášky MPSV č. 161/1998 Sb., o promíjení penále správami sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, příslušná ČSSZ nebo její územní organizační jednotky (OSSZ, PSSZ, MSSZ Brno) za uvedený rok. Údaj „Počet vyhověných žádostí“ zahrnuje případy, kdy bylo penále prominuto zcela nebo zčásti.

Struktura dat

Ve formátu RDF jsou data reprezentována pomocí slovníku The RDF Data Cube Vocabulary. S využitím tohoto slovníku byla vytvořena definice struktury datové kostky s počtem rozhodování o promíjení penále v České republice podle roku. Fakty a dimenze tvořící strukturu této datové kostky jsou definovány v rámci jmenných prostorů, které uvádí následující tabulka.

Prefix Jmenný prostor
cssz-dimension https://data.cssz.cz/ontology/dimension/
cssz-measure https://data.cssz.cz/ontology/measure/
qb http://purl.org/linked-data/cube

Datová sada Rozhodování o promíjení penále má strukturu, kterou udává následující tabulka. Vedle názvu a popisu jednotlivých atributů je uveden i název sloupce, který obsahuje příslušný atribut v případě souborů ve formátu CSV a dále predikát použitý pro reprezentaci příslušného atributu ve formátu RDF.

Název atributu Popis atributu [CSV] Sloupec [RDF] Predikát
Rok Rok, za který je počet rozhodování o promíjení penále uveden rok cssz-dimension:rok
Typ měření Pomocná dimenze uvádějící, jaké měření obsahuje aktuální pozorování v případě dat ve formátu RDF žádný qb:mesureType
Počet vyhověných žádostí Počet vyhověných žádostí pocet_vyhovenych_zadosti cssz-measure:pocet-vyhovenych-zadosti
Počet nevyhověných žádostí Počet nevyhověných žádostí pocet_nevyhovenych_zadosti cssz-measure:pocet-nevyhovenych-zadosti
Celkový počet žádostí Celkový počet žádostí celkovy_pocet_zadosti cssz-measure:celkovy-pocet-zadosti

Použité číselníky a referenční údaje

V rámci datové sady jsou použity následující pomocné číselníky:

Použité zkratky

Zkratka Význam
CSV Formát pro uložení tabulkových dat oddělených čárkou
ČSSZ Česká správa sociálního zabezpečení
MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí
MSSZ Brno Městská správa sociálního zabezpečení Brno
OSSZ Okresní správa sociálního zabezpečení
PSSZ Pražská správa sociálního zabezpečení
RDF Formát RDF představuje množinu grafů tvořených trojicemi subjekt-predikát-objekt