Dokumentace datové sady Statistika žádostí dle zák. 106/1999 Sb.

Popis datové sady

Statistika žádostí o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb., která je součástí výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací.

Jedna žádost o poskytnutí informace může být podána více různými způsoby, proto nemusí vycházet celkový počet podaných žádostí o informace.

Struktura dat

Ve formátu RDF jsou data reprezentována pomocí slovníku The RDF Data Cube Vocabulary. S využitím tohoto slovníku byla vytvořena definice struktury datové kostky se statistikou žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, která je součástí výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací. Fakty a dimenze tvořící strukturu této datové kostky jsou definovány v rámci jmenných prostorů, které uvádí následující tabulka.

Prefix Jmenný prostor
cssz-dimension https://data.cssz.cz/ontology/dimension/
cssz-measure https://data.cssz.cz/ontology/measure/
qb http://purl.org/linked-data/cube#

Datová sada Statistika žádostí dle zák. 106/1999 Sb. má strukturu, kterou udává následující tabulka. Vedle názvu a popisu jednotlivých atributů je uveden i název sloupce, který obsahuje příslušný atribut v případě souborů ve formátu CSV a dále predikát použitý pro reprezentaci příslušného atributu ve formátu RDF.

Název atributu Popis atributu [CSV] Sloupec [RDF] Predikát
Referenční období Období, za které jsou jednotlivé údaje uvedeny referencni_obdobi cssz-dimension:refPeriod
Reprezentovaný fakt Pomocná dimenze udávající, jaké měření obsahuje aktuální pozorování v případě dat ve formátu RDF Žádný qb:measureType
Celkový počet podaných žádostí o informace Celkový počet podaných žádostí o informace celkovy_pocet_podanych_zadosti_o_informace cssz-measure:celkovy-pocet-podanych-zadosti-o-informace
Počet žádostí o informace podaných fyzickými osobami Počet žádostí o informace podaných fyzickými osobami pocet_zadosti_o_informace_podanych_fyzickymi_osobami cssz-measure:pocet-zadosti-o-informace-podanych-fyzickymi-osobami
Počet žádostí o informace podaných právnickými osobami Počet žádostí o informace podaných právnickými osobami pocet_zadosti_o_informace_podanych_pravnickymi_osobami cssz-measure:pocet-zadosti-o-informace-podanych-pravnickymi-osobami
Počet žádostí o informace podaných elektronicky Počet žádostí o informace podaných elektronicky pocet_zadosti_o_informace_podanych_elektronicky cssz-measure:pocet_zadosti_o_informace_podanych_elektronicky
Počet žádostí o informace podaných písemně Počet žádostí o informace podaných písemně pocet_zadosti_o_informace_podanych_pisemne cssz-measure:pocet-zadosti-o-informace-podanych-pisemne
Počet žádostí o informace podaných osobně Počet žádostí o informace podaných osobně pocet_zadosti_o_informace_podanych_osobne cssz-measure:pocet-zadosti-o-informace-podanych-osobne
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti pocet_vydanych_rozhodnuti_o_odmitnuti_zadosti cssz-measure:pocet-vydanych-rozhodnuti-o-odmitnuti-zadosti
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí Počet podaných odvolání proti rozhodnutí pocet_podanych_odvolani_proti_rozhodnuti cssz-measure:pocet-podanych-odvolani-proti-rozhodnuti
Soudní řízení Počet rozsudků soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace soudni_rizeni cssz-measure:soudni-rizeni
Poskytnuté výhradní licence Počet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence poskytnute_vyhradni_licence cssz-measure:poskytnute-vyhradni-licence
Počet stížností Počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení pocet_stiznosti cssz-measure:pocet-stiznosti
Další informace Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona dalsi_informace cssz-measure:dalsi-informace

Použité číselníky a referenční údaje

V datové sadě jsou použity následující pomocné číselníky: