Dokumentace datové sady Údaje o plnění podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Popis datové sady

Datová sada obsahuje údaje o plnění zákonné povinnosti (§ 83 zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) zaměstnávat osoby se zdravotním postižením.

Struktura dat

Ve formátu RDF jsou data reprezentována pomocí slovníku The RDF Data Cube Vocabulary. S využitím tohoto slovníku byla vytvořena definice struktury datové kostky s údaji o plnění podílu osob se zdravotním postižením. Fakty a dimenze tvořící strukturu této datové kostky jsou definovány v rámci jmenných prostorů, které uvádí následující tabulka.

Prefix Jmenný prostor
cssz-dimension https://data.cssz.cz/ontology/dimension/
cssz-measure https://data.cssz.cz/ontology/measure/
qb http://purl.org/linked-data/cube

Datová sada Údaje o plnění podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením má strukturu, kterou udává následující tabulka. Vedle názvu a popisu jednotlivých atributů je uveden i název sloupce, který obsahuje příslušný atribut v případě souborů ve formátu CSV a dále predikát použitý pro reprezentaci příslušného atributu ve formátu RDF.

Název atributu Popis atributu [CSV] Sloupec [RDF] Predikát
Rok Rok, pro který jsou údaje o plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČSSZ uvedeny rok cssz-dimension:rok
Typ měření Pomocná dimenze uvádějící, jaké měření obsahuje aktuální pozorování v případě dat ve formátu RDF žádný qb:mesureType
Počet zaměstnanců Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců v ČSSZ pocet_zamestnancu cssz-measure:pocet-zamestnancu
Povinný podíl Povinný podíl 4 % z průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců v ČSSZ povinny_podil cssz-measure:povinny-podil
Plnění povinnosti Plnění povinnosti zaměstnáváním u zaměstnavatele plneni_povinnosti cssz-measure:plneni-povinnosti

Použité číselníky a referenční údaje

V rámci datové sady jsou použity následující pomocné číselníky:

Použité zkratky

Zkratka Význam
CSV Formát pro uložení tabulkových dat oddělených čárkou
ČSSZ Česká správa sociálního zabezpečení
RDF Formát RDF představuje množinu grafů tvořených trojicemi subjekt-predikát-objekt