Dokumentace datové sady Ukazatele pracovní neschopnosti podle krajů

Popis datové sady

Datová sada obsahuje počty ukončených případů DPN, počet prostonaných dní a průměrnou délku trvání případu DPN podle krajů. Hodnoty každého ukazatele jsou za období od začátku roku ke konci každého čtvrtletí, tedy hodnoty ke konci 4. čtvrtletí jsou hodnoty za daný rok.

Struktura dat

Ve formátu RDF jsou data reprezentována pomocí slovníku The RDF Data Cube Vocabulary. S využitím tohoto slovníku byla vytvořena definice struktury datové kostky s ukazately pracovní neschopnosti podle krajů. Fakty a dimenze tvořící strukturu této datové kostky jsou definovány v rámci jmenných prostorů, které uvádí následující tabulka.

Prefix Jmenný prostor
cssz-dimension https://data.cssz.cz/ontology/dimension/
cssz-measure https://data.cssz.cz/ontology/measure/
qb http://purl.org/linked-data/cube

Datová sada Ukazatele pracovní neschopnosti podle krajů má strukturu, kterou udává následující tabulka. Vedle názvu a popisu jednotlivých atributů je uveden i název sloupce, který obsahuje příslušný atribut v případě souborů ve formátu CSV a dále predikát použitý pro reprezentaci příslušného atributu ve formátu RDF.

Název atributu Popis atributu [CSV] Sloupec [RDF] Predikát
Datum Datum, ke kterému jsou jednotlivé údaje uvedeny datum cssz-dimension:datum
Typ měření Pomocná dimenze uvádějící, jaké měření obsahuje aktuální pozorování v případě dat ve formátu RDF žádný qb:mesureType
Kraj Kraj, pro který je počet uveden kraj cssz-dimension:kraj
Počet ukončených případů DPN Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti za období od začátku roku do uvedeného data pocet_ukoncenych_pripadu_dpn cssz-measure:pocet-ukoncenych-pripadu-dpn
Počet prostonaných dnů Počet prostonaných dnů za období od začátku roku do uvedeného data pocet_prostonanych_dnu cssz-measure:pocet-prostonanych-dnu
Průměrná délka trvání 1 případu DPN Průměrná délka trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti vypočtená za období od začátku roku do uvedeného data prumerna_delka_trvani_jednoho_pripadu_dpn cssz-measure:prumerna-delka-trvani-jednoho-pripadu-dpn

Použité číselníky a referenční údaje

V rámci datové sady jsou použity následující pomocné číselníky:

Použité zkratky

Zkratka Význam
CSV Formát pro uložení tabulkových dat oddělených čárkou
DPN Dočasná pracovní neschopnost
RDF Formát RDF představuje množinu grafů tvořených trojicemi subjekt-predikát-objekt