Dokumentace datové sady Ukazatele pracovní neschopnosti podle pohlaví a věkové skupiny

Popis datové sady

Datová sada obsahuje statistiku ukončených dočasných pracovních neschopností dle věkové skupiny. Hodnoty každého ukazatele jsou za období od začátku roku ke konci každého čtvrtletí, tedy hodnoty ke konci 4. čtvrtletí jsou hodnoty za daný rok.

Struktura dat

Ve formátu RDF jsou data reprezentována pomocí slovníku The RDF Data Cube Vocabulary. S využitím tohoto slovníku byla vytvořena definice struktury datové kostky s ukazateli pracovní neschopnosti podle pohlaví a věkové skupiny. Fakty a dimenze tvořící strukturu této datové kostky jsou definovány v rámci jmenných prostorů, které uvádí následující tabulka.

Prefix Jmenný prostor
cssz-dimension https://data.cssz.cz/ontology/dimension/
cssz-measure https://data.cssz.cz/ontology/measure/
qb http://purl.org/linked-data/cube

Datová sada Ukazatele pracovní neschopnosti podle pohlaví a věkové skupiny má strukturu, kterou udává následující tabulka. Vedle názvu a popisu jednotlivých atributů je uveden i název sloupce, který obsahuje příslušný atribut v případě souborů ve formátu CSV a dále predikát použitý pro reprezentaci příslušného atributu ve formátu RDF.

Název atributu Popis atributu [CSV] Sloupec [RDF] Predikát
Datum Datum, ke kterému je údaj uveden datum cssz-dimension:datum
Věková skupina Věková skupina, pro kterou je příslušný počet uveden vekova_skupina cssz-dimension:vekova-skupina
Pohlaví Pohlaví, pro které je příslušný počet uveden pohlavi cssz-dimension:pohlavi
Typ měření Pomocná dimenze uvádějící, jaké měření obsahuje aktuální pozorování v případě dat ve formátu RDF žádný qb:mesureType
Počet ukončených případů DPN Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti od začátku roku do uvedeného data pocet_ukoncenych_pripadu_dpn cssz-measure:pocet-ukoncenych-pripadu-dpn
Počet prostonaných dnů Počet prostonaných dnů za období od začátku roku do uvedeného data pocet_prostonanych_dnu cssz-measure:pocet-prostonanych-dnu
Průměrná délka trvání 1 případu DPN Průměrná délka trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti vypočtená za období od začátku roku do uvedeného data prumerna_delka_trvani_jednoho_pripadu_dpn cssz-measure:prumerna-delka-trvani-jednoho-pripadu-dpn

Použité číselníky a referenční údaje

V rámci datové sady jsou použity následující pomocné číselníky:

Použité zkratky

Zkratka Význam
CSV Formát pro uložení tabulkových dat oddělených čárkou
DPN Dočasná pracovní neschopnost
RDF Formát RDF představuje množinu grafů tvořených trojicemi subjekt-predikát-objekt