Dokumentace datové sady Způsob výplat důchodů v České republice

Popis datové sady

Datová sada obsahuje počty výplat důchodů na osobní účty, výplaty důchodů v hotovosti prostřednictvím České pošty a do zařízení sociálních služeb od roku 2003 vždy k 31.12. daného roku.

Struktura dat

Ve formátu RDF jsou data reprezentována pomocí slovníku The RDF Data Cube Vocabulary. S využitím tohoto slovníku byla vytvořena definice struktury datové kostky s počtem výplat důchodů v České republice dle způsobu výplaty. Fakty a dimenze tvořící strukturu této datové kostky jsou definovány v rámci jmenných prostorů, které uvádí následující tabulka.

Prefix Jmenný prostor
cssz-dimension https://data.cssz.cz/ontology/dimension/
cssz-measure https://data.cssz.cz/ontology/measure/
qb http://purl.org/linked-data/cube

Datová sada Způsob výplat důchodů v České republice má strukturu, kterou udává následující tabulka. Vedle názvu a popisu jednotlivých atributů je uveden i název sloupce, který obsahuje příslušný atribut v případě souborů ve formátu CSV a dále predikát použitý pro reprezentaci příslušného atributu ve formátu RDF.

Název atributu Popis atributu [CSV] Sloupec [RDF] Predikát
Rok Rok, za který je daný počet výplat důchodů uveden rok cssz-dimension:rok
Typ měření Pomocná dimenze uvádějící, jaké měření obsahuje aktuální pozorování v případě dat ve formátu RDF žádný qb:mesureType
Hotovostní výplata ČP Počet výplat důchodů v hotovosti prostřednictvím České pošty. Do statistiky se od roku 2018 nově započítávají kromě důchodové služby i poštovní poukázky B. hotovostni_vyplata_cp cssz-measure:hotovostni-vyplata-cp
Osobní účty Počet výplat důchodů bezhotovostním převodem na bankovní účet osobni_ucty cssz-measure:osobni-ucty
Výplata do ZSS Počet výplat důchodů v hotovosti do zařízení sociálních služeb. Od roku 2018 byly zrušeny hromadné seznamy, nově se vyplácí položkovými převodními příkazy na účet ZSS. vyplata_do_zss cssz-measure:vyplata-do-zss

Pozn.: počet výplat nemůže korespondovat s počtem důchodů ani s počtem důchodců, neboť v jedné výplatě může být zahrnuto více druhů důchodů pro jednu osobu i platby pro více důchodců, jde např. o kombinaci důchodu starobního a vdovského či o důchody pozůstalostní pro vdovu a nezletilého sirotka vyplácené pod rodným číslem vdovy.

Použité číselníky a referenční údaje

V datové sadě jsou použity následující pomocné číselníky:

Použité zkratky

Zkratka Význam
CSV Formát pro uložení tabulkových dat oddělených čárkou
ČP Česká pošta
RDF Formát RDF představuje množinu grafů tvořených trojicemi subjekt-predikát-objekt
ZSS Zařízení sociálních služeb