Katalogové záznamy datových sad

Datová sada Vizualizace
Číselník datových typů Číselník datových typů
Číselník druhů akcí v tiskopise Oznámení o nástupu do zaměstnání Číselník druhů akcí v tiskopise Oznámení o nástupu do zaměstnání
Číselník druhů pracovních činností Číselník druhů pracovních činností
Číselník druhů zaměstnání pro e-Neschopenku Číselník druhů zaměstnání pro e-Neschopenku
Číselník důvodů k ukončení pracovní neschopnosti Číselník důvodů k ukončení pracovní neschopnosti
Číselník okresů Číselník okresů
Číselník pohlaví Číselník pohlaví
Číselník specifikace cizozemského nositele pojištění Číselník specifikace cizozemského nositele pojištění
Číselník zdravotních pojišťoven Číselník zdravotních pojišťoven
Doba řízení o námitkách Doba řízení
Kontroly plnění povinností zaměstnavatelů v oblasti sociálního zabezpečení Počty kontrol plnění povinností zaměstnavatele
Měsíční výše důchodů Měsíční výše důchodů podle roku, kvantilu a druhu důchodu
Minimální vyměřovací základ OSVČ Minimální vyměřovací základ OSVČ
Nejčastější příčiny vzniku invalidity Nejčastější diagnózy při posuzování invalidity ve sledovaném roce
Počet dávek nemocenského pojištění s exekuční srážkou či insolvencí podle krajů Počet dávek nemocenského pojištění s exekuční srážkou či insolvencí a sražená částka podle krajů
Počet dávek nemocenského pojištění s exekuční srážkou či insolvencí a sražená částka podle krajů - mapa
Počet dávek nemocenského pojištění s exekuční srážkou či insolvencí podle okresů Počet dávek nemocenského pojištění s exekuční srážkou či insolvencí a sražená částka podle okresů
Počet dávek nemocenského pojištění s exekuční srážkou či insolvencí podle okresů - mapa
Souhrnná sražená částka DNP s exekuční srážkou či insolvencí podle okresů v Kč - mapa
Počet dávek nemocenského pojištění s exekuční srážkou či insolvencí v České republice Počet dávek nemocenského pojištění s exekuční srážkou či insolvencí a sražená částka v České republice
Počet důchodců s exekuční srážkou podle krajů Počet důchodců s exekuční srážkou v krajích
Průměrná výše důchodu u důchodů s exekuční srážkou v krajích
Průměrná výše srážky u důchodů s exekuční srážkou v krajích
Průměrný věk důchodce u důchodů s exekuční srážkou v krajích
Počet důchodců s exekuční srážkou v České republice Počet důchodců s exekuční srážkou
Průměrná výše důchodu u důchodů s exekuční srážkou
Průměrná výše srážky u důchodů s exekuční srážkou
Průměrný věk důchodce u důchodů s exekuční srážkou
Počet důchodců s výplatou do ciziny v členění dle států Počet důchodců s výplatou do zahraničí
Počet důchodců s výplatou do zahraničí v daném státě
Státy s největším počtem důchodců s výplatou do zahraničí v roce
Počet důchodců s výplatou do zahraničí v daném státě - mapa světa
Počet důchodů s výplatou do ciziny v členění dle států Státy s největším počtem důchodů s výplatou do zahraničí v roce
Počet mužů a žen v ČSSZ Počet mužů a žen v ČSSZ
Počet mužů a žen v ČSSZ dle pozice
Počet osob ve vedoucích pozicích
Počet námitek Počet námitek
Počet nově přiznaných důchodů v České republice dle měsíční výše důchodu Počet nově přiznaných důchodů dle měsíční výše důchodu
Počet nově přiznaných důchodů v České republice dle osobního vyměřovacího základu Počet nově přiznaných důchodů dle osobního vyměřovacího základu
Počet nově přiznaných důchodů v České republice dle věkové kategorie Počet nově přiznaných důchodů dle věkové kategorie
Počet nově přiznaných invalidních důchodů v České republice dle skupin diagnóz Počet nově přiznaných invalidních důchodů v České republice dle skupin diagnóz
Počet nově přiznaných invalidních důchodů v České republice dle skupin diagnóz - koláčový graf
Počet podaných ELDP Počet podaných ELDP v letech
Počet správních exekucí Počty správních exekucí
Počet sto a víceletých důchodců podle krajů Počet sto a víceletých důchodců v krajích dle věku
Počet sto a víceletých důchodců v České republice Věkové složení stoletých a starších důchodců
Vývoj počtu stoletých a starších důchodců dle pohlaví
Vývoj počtu stoletých a starších důchodců dle pohlaví a věku
Počet vyplacených dávek nemocenského pojištění podle krajů Počet vyplacených dávek nemocenského pojištění v krajích
Počet vyplacených dávek nemocenského pojištění podle okresů Počet vyplacených dávek nemocenského pojištění v okresech
Počet vyplacených dávek nemocenského pojištění v České republice Počet vyplacených dávek nemocenského pojištění v ČR
Počet vyplacených důchodů v České republice dle měsíční výše důchodu Počet vyplacených důchodů podle měsíční výše důchodu
Počet vyplacených důchodů v České republice dle věkové kategorie Počet vyplacených důchodů podle věkové kategorie
Počet vyplácených invalidních důchodů v České republice dle skupin diagnóz Počet vyplacených invalidních důchodů v České republice
Počet výplat důchodů s exekuční srážkou Počet výplat důchodů s exekuční srážkou
Počet výplat příplatků a příspěvků k důchodům dle odškodňovacích zákonů Počet výplat příplatků a příspěvků k důchodům dle odškodňovacích zákonů
Počet vyřízených IOLDP Počet vyřízených IOLDP
Počet vystavených potvrzení o příslušnosti k českým právním předpisům Počet vystavených potvrzení o příslušnosti k českým právním předpisům
Počet zaniklých důchodů v České republice Počet zaniklých důchodů podle druhu zániku
Počty přihlášených pohledávek ČSSZ do insolvenčního řízení Počty přihlášených pohledávek
Počty vyplácených předčasných starobních důchodů a výdaje na předčasné starobní důchody v České republice Počet vyplácených předčasných starobních důchodů
Výdaje na předčasné starobní důchody
Pomocné číselníky
Posudky provedené lékařskou posudkovou službou Počty posudků provedených LPS v letech
Průměrná délka pobírání starobního důchodu Průměrná délka pobírání starobního důchodu
Průměrná délka pobírání starobního důchodu (více sloupců)
Průměrná výše důchodů v Kč u nově přiznaných důchodů v České republice Průměrná výše důchodů v Kč u nově přiznaných důchodů v letech
Průměrná výše osobního vyměřovacího základu u nově přiznaných důchodů v České republice Průměrná výše osobního vyměřovacího základu u nově přiznaných důchodů v letech
Průměrný plat a medián v ČSSZ Průměrný plat a medián v ČSSZ
Průměrný věk u nově přiznaných důchodů v České republice Průměrný věk u nově přiznaných důchodů v České republice
Přehled o celkovém počtu OSVČ podle krajů Počet OSVČ v krajích
Počet OSVČ v krajích (stav k)
Počet OSVČ přihlášených k paušální dani podle krajů
Přehled o celkovém počtu OSVČ podle okresů Počet OSVČ v okresech
Počet OSVČ v okresech (stav k)
Počet OSVČ přihlášených k paušální dani podle okresů
Přehled o celkovém počtu OSVČ v České republice Počet OSVČ v ČR
Počet OSVČ přihlášených k paušální dani
Přehled o počtu důchodců podle území, pohlaví, průměrné výše důchodu, průměrného věku a podle druhu důchodu Počet důchodců v krajích ČR
Počet důchodců v okresech ČR
Průměrná výše důchodu v ČR
Přehled o počtu zaměstnavatelů, pojištěnců a pojistných vztahů podle krajů Počet zaměstnavatelů, pojištěnců a pojistných vztahů v krajích
Přehled o počtu zaměstnavatelů, pojištěnců a pojistných vztahů podle okresů Počet zaměstnavatelů, pojištěnců a pojistných vztahů v okresech
Přehled o počtu zaměstnavatelů, pojištěnců a pojistných vztahů v České republice Počet zaměstnavatelů, pojištěnců a pojistných vztahů v ČR
Příjmy a výdaje na sociální zabezpečení Příjmy a výdaje důchodového pojištění
Příjmy a výdaje nemocenského pojištění
Příjmy a výdaje na sociální zabezpečení
Příjmy celkem na sociální zabezpečení
Rozhodování o promíjení penále Rozhodování o promíjení penále
Sazby pojištění v ČR Sazby pojištění v ČR
Statistika žádostí dle zák. č. 106/1999 Sb. Počet podaných žádostí o informace dle druhu osoby
Počet podaných žádostí o informace dle způsobu podání
Systemizovaná místa a fluktuace zaměstnanců ČSSZ Počet systemizovaných míst v ČSSZ
Fluktuace zaměstnanců ČSSZ
Údaje o činnosti call centra pro důchodové pojištění Počet telefonátů na call centrum pro důchodové pojištění
Počet vyřízených hovorů na call centrum pro důchodové pojištění dle agendy
Údaje o činnosti call centra pro nemocenské pojištění Počet vyřízených případů v call centru pro oblast nemocenského pojištění
Obecné dotazy vyřízené v call centru pro oblast nemocenského pojištění
Obecné dotazy vyřízené v call centru pro oblast nemocenského pojištění podle roku
Dotazy na dávky vyřízené v call centru pro oblast nemocenského pojištění
Dotazy na dávky vyřízené v call centru pro oblast nemocenského pojištění podle roku
Údaje o plnění podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením Plnění podílu osob se zdravotním postižením
Ukazatel pracovní neschopnosti podle délky trvání dočasné pracovní neschopnosti a krajů Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti dle délky trvání v krajích
Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti dle délky trvání v krajích (stav k)
Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti dle délky trvání v krajích - mapa (stav k)
Ukazatel pracovní neschopnosti podle délky trvání dočasné pracovní neschopnosti v České republice Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti dle délky trvání v České republice (stav k)
Ukazatele pracovní neschopnosti podle krajů Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti v krajích
Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti v krajích (stav k)
Ukazatele pracovní neschopnosti podle pohlaví a skupin diagnóz Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti podle skupin diagnóz
Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti podle skupin diagnóz (stav k)
Ukazatele pracovní neschopnosti podle pohlaví a věkové skupiny Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti podle věkové skupiny (stav k)
Ukazatele pracovní neschopnosti v České republice Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti
Výdaje na důchody Výdaje na důchody
Zaměstnanci ČSSZ dle věku Počet zaměstnanců ČSSZ dle věku v roce
Zaměstnanci ČSSZ dle vzdělání Počet zaměstnanců ČSSZ dle vzdělání v roce
Změny mezi stupni invalidního důchodu v roce Počet změn mezi stupni invalidních důchodů v roce
Způsob výplat důchodů v České republice Počet výplat důchodů v České republice dle způsobu výplaty

Zobrazeno datových sad: 77