Katalogové záznamy datových sad

Datová sada Vizualizace
Číselník datových typů Číselník datových typů
Číselník druhů akcí v tiskopise Oznámení o nástupu do zaměstnání Číselník druhů akcí v tiskopise Oznámení o nástupu do zaměstnání
Číselník druhů pracovních činností Číselník druhů pracovních činností
Číselník druhů zaměstnání pro e-Neschopenku Číselník druhů zaměstnání pro e-Neschopenku
Číselník důvodů k ukončení pracovní neschopnosti Číselník důvodů k ukončení pracovní neschopnosti
Číselník okresů Číselník okresů
Číselník pohlaví Číselník pohlaví
Číselník specifikace cizozemského nositele pojištění Číselník specifikace cizozemského nositele pojištění
Číselník zdravotních pojišťoven Číselník zdravotních pojišťoven
Doba řízení o námitkách Doba řízení
Kontroly plnění povinností zaměstnavatelů v oblasti sociálního zabezpečení Počty kontrol plnění povinností zaměstnavatele
Měsíční výše důchodů Měsíční výše důchodů podle roku, kvantilu a druhu důchodu
Minimální vyměřovací základ OSVČ Minimální vyměřovací základ OSVČ
Nejčastější příčiny vzniku invalidity Nejčastější diagnózy při posuzování invalidity ve sledovaném roce
Počet důchodců s exekuční srážkou podle krajů Počet důchodců s exekuční srážkou v krajích
Průměrná výše důchodu u důchodů s exekuční srážkou v krajích
Průměrná výše srážky u důchodů s exekuční srážkou v krajích
Průměrný věk důchodce u důchodů s exekuční srážkou v krajích
Počet důchodců s exekuční srážkou v České republice Počet důchodců s exekuční srážkou
Průměrná výše důchodu u důchodů s exekuční srážkou
Průměrná výše srážky u důchodů s exekuční srážkou
Průměrný věk důchodce u důchodů s exekuční srážkou
Počet důchodců s výplatou do ciziny v členění dle států Počet důchodců s výplatou do zahraničí
Počet důchodců s výplatou do zahraničí v daném státě
Státy s největším počtem důchodců s výplatou do zahraničí v roce
Počet důchodců s výplatou do zahraničí v daném státě - mapa světa
Počet důchodů s výplatou do ciziny v členění dle států Státy s největším počtem důchodů s výplatou do zahraničí v roce
Počet mužů a žen v ČSSZ Počet mužů a žen v ČSSZ
Počet mužů a žen v ČSSZ dle pozice
Počet osob ve vedoucích pozicích
Počet námitek Počet námitek
Počet nově přiznaných důchodů v České republice dle měsíční výše důchodu Počet nově přiznaných důchodů dle měsíční výše důchodu
Počet nově přiznaných důchodů v České republice dle osobního vyměřovacího základu Počet nově přiznaných důchodů dle osobního vyměřovacího základu
Počet nově přiznaných důchodů v České republice dle věkové kategorie Počet nově přiznaných důchodů dle věkové kategorie
Počet nově přiznaných invalidních důchodů v České republice dle skupin diagnóz Počet nově přiznaných invalidních důchodů v České republice dle skupin diagnóz
Počet nově přiznaných invalidních důchodů v České republice dle skupin diagnóz - koláčový graf
Počet podaných ELDP Počet podaných ELDP v letech
Počet správních exekucí Počty správních exekucí
Počet sto a víceletých důchodců podle krajů Počet sto a víceletých důchodců v krajích dle věku
Počet sto a víceletých důchodců v České republice Věkové složení stoletých a starších důchodců
Vývoj počtu stoletých a starších důchodců dle pohlaví
Vývoj počtu stoletých a starších důchodců dle pohlaví a věku
Počet vyplacených dávek nemocenského pojištění podle krajů Počet vyplacených dávek nemocenského pojištění v krajích
Počet vyplacených dávek nemocenského pojištění podle okresů Počet vyplacených dávek nemocenského pojištění v okresech
Počet vyplacených dávek nemocenského pojištění v České republice Počet vyplacených dávek nemocenského pojištění v ČR
Počet vyplacených důchodů v České republice dle měsíční výše důchodu Počet vyplacených důchodů podle měsíční výše důchodu
Počet vyplacených důchodů v České republice dle věkové kategorie Počet vyplacených důchodů podle věkové kategorie
Počet vyplácených invalidních důchodů v České republice dle skupin diagnóz Počet vyplacených invalidních důchodů v České republice
Počet výplat důchodů s exekuční srážkou Počet výplat důchodů s exekuční srážkou
Počet výplat příplatků a příspěvků k důchodům dle odškodňovacích zákonů Počet výplat příplatků a příspěvků k důchodům dle odškodňovacích zákonů
Počet vyřízených IOLDP Počet vyřízených IOLDP
Počet vystavených potvrzení o příslušnosti k českým právním předpisům Počet vystavených potvrzení o příslušnosti k českým právním předpisům
Počet zaniklých důchodů v České republice Počet vystavených potvrzení o příslušnosti k českým právním předpisům
Počty přihlášených pohledávek ČSSZ do insolvenčního řízení Počty přihlášených pohledávek
Počty vyplácených předčasných starobních důchodů a výdaje na předčasné starobní důchody v České republice Počty přihlášených pohledávek
Pomocné číselníky Počty přihlášených pohledávek
Posudky provedené lékařskou posudkovou službou Počty přihlášených pohledávek
Průměrná délka pobírání starobního důchodu Průměrná délka pobírání starobního důchodu
Průměrná délka pobírání starobního důchodu (více sloupců)
Průměrná výše důchodů v Kč u nově přiznaných důchodů v České republice Průměrná výše důchodů v Kč u nově přiznaných důchodů v letech
Průměrná výše osobního vyměřovacího základu u nově přiznaných důchodů v České republice Průměrná výše osobního vyměřovacího základu u nově přiznaných důchodů v letech
Průměrný plat a medián v ČSSZ Průměrný plat a medián v ČSSZ
Průměrný věk u nově přiznaných důchodů v České republice Průměrný věk u nově přiznaných důchodů v České republice
Přehled o celkovém počtu OSVČ podle krajů Počet OSVČ v krajích
Počet OSVČ v krajích (stav k)
Přehled o celkovém počtu OSVČ podle okresů Počet OSVČ v okresech
Počet OSVČ v okresech (stav k)
Přehled o celkovém počtu OSVČ v České republice Počet OSVČ v ČR
Přehled o počtu důchodců podle území, pohlaví, průměrné výše důchodu, průměrného věku a podle druhu důchodu Počet důchodců v krajích ČR
Počet důchodců v okresech ČR
Průměrná výše důchodu v ČR
Přehled o počtu zaměstnavatelů, pojištěnců a pojistných vztahů podle krajů Počet zaměstnavatelů, pojištěnců a pojistných vztahů v krajích
Přehled o počtu zaměstnavatelů, pojištěnců a pojistných vztahů podle okresů Počet zaměstnavatelů, pojištěnců a pojistných vztahů v okresech
Přehled o počtu zaměstnavatelů, pojištěnců a pojistných vztahů v České republice Počet zaměstnavatelů, pojištěnců a pojistných vztahů v ČR
Rozhodování o promíjení penále Rozhodování o promíjení penále
Sazby pojištění v ČR Sazby pojištění v ČR
Statistika žádostí dle zák. č. 106/1999 Sb. Počet podaných žádostí o informace dle druhu osoby
Počet podaných žádostí o informace dle způsobu podání
Systemizovaná místa a fluktuace zaměstnanců ČSSZ Počet systemizovaných míst v ČSSZ
Fluktuace zaměstnanců ČSSZ
Údaje o činnosti call centra pro důchodové pojištění Počet telefonátů na call centrum pro důchodové pojištění
Počet vyřízených hovorů na call centrum pro důchodové pojištění dle agendy
Údaje o činnosti call centra pro nemocenské pojištění Počet vyřízených případů v call centru pro oblast nemocenského pojištění
Obecné dotazy vyřízené v call centru pro oblast nemocenského pojištění
Obecné dotazy vyřízené v call centru pro oblast nemocenského pojištění podle roku
Dotazy na dávky vyřízené v call centru pro oblast nemocenského pojištění
Dotazy na dávky vyřízené v call centru pro oblast nemocenského pojištění podle roku
Údaje o plnění podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením Plnění podílu osob se zdravotním postižením
Ukazatel pracovní neschopnosti podle délky trvání dočasné pracovní neschopnosti a krajů Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti dle délky trvání v krajích
Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti dle délky trvání v krajích (stav k)
Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti dle délky trvání v krajích - mapa (stav k)
Ukazatel pracovní neschopnosti podle délky trvání dočasné pracovní neschopnosti v České republice Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti dle délky trvání v České republice (stav k)
Ukazatele pracovní neschopnosti podle krajů Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti v krajích
Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti v krajích (stav k)
Ukazatele pracovní neschopnosti podle pohlaví a skupin diagnóz Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti podle skupin diagnóz
Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti podle skupin diagnóz (stav k)
Ukazatele pracovní neschopnosti podle pohlaví a věkové skupiny Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti podle věkové skupiny (stav k)
Ukazatele pracovní neschopnosti v České republice Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti
Výdaje na důchody Výdaje na důchody
Zaměstnanci ČSSZ dle věku Počet zaměstnanců ČSSZ dle věku v roce
Zaměstnanci ČSSZ dle vzdělání Počet zaměstnanců ČSSZ dle vzdělání v roce
Změny mezi stupni invalidního důchodu v roce Počet změn mezi stupni invalidních důchodů v roce
Způsob výplat důchodů v České republice Počet výplat důchodů v České republice dle způsobu výplaty

Zobrazeno datových sad: 73