Podmínky užití

Data České správy sociálního zabezpečení (dále jen „ČSSZ“), která jsou zveřejněná na webových stránkách ČSSZ a která jsou označená jako otevřená data (dále jen „otevřená data ČSSZ“):
 • nejsou způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu vlastním duševním výtvorem autora ve smyslu § 2 odst. 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“), případně jsou úředním dílem ve smyslu § 3 písm. a) Autorského zákona;
 • nenaplňují znaky pro vznik práva pořizovatele databáze dle § 88 a následujících Autorského zákona;
 • v sobě neobsahují autorským právem chráněná díla dle § 2 odst. 1 Autorského zákona.

Z těchto důvodů nejsou tato otevřená data z hlediska autorského práva a sui generis databázových práv chráněna jako celek, stejně jako nejsou chráněny jejich dílčí části. Každý tak může otevřená data volně vytěžovat a zužitkovat, tzn. otevřená data volně užívat.

Uživatel dále bere na vědomí, že:

 • otevřená data ČSSZ jsou zveřejňována v souladu s právními předpisy, kterými se ČSSZ řídí při výkonu své činnosti, zejména pak zákony
  • č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů,
  • č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů,
  • č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů,
  • č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů,
  • č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů,
  •  a SMĚRNICÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/37/EU, kterou se mění směrnice 2003/98/ES o opakovaném použití informací veřejného sektoru;
 • v případě dalšího šíření otevřených dat ČSSZ je uživatel povinen uvést znění těchto podmínek užití, nejlépe přímým odkazem na webovou stránku ČSSZ, kde jsou tyto podmínky užití zveřejněny;
 • tyto podmínky užití neplatí pro dokumenty, na něž se vztahují práva duševního vlastnictví třetích stran;
 • otevřená data ČSSZ mají informativní povahu;
 • ČSSZ neodpovídá za případné škody vzniklé dalším užitím a zpracováním otevřených dat ČSSZ, jakož i za škody způsobené případnými chybami, které by otevřená data ČSSZ mohla obsahovat.

ČSSZ si vyhrazuje právo z provozních, odborných či jiných důvodů dočasně omezit přístup ke zveřejňovaným otevřeným datům ČSSZ, a to i bez předchozího upozornění.